logo

Όροι χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (“Ιστοσελίδα”) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, συναινείτε και αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1. OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γενικά
1. H Ιστοσελίδα “https://www.jewishmuseum.gr” ανήκει στο ίδρυμα κοινωφελούς σκοπού με την επωνυμία «ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», (εφεξής «ΕΜΕ») έχει έδρα την Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 39, ΤΚ 10557, ΑΦΜ 090166360, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, αρ. τηλ. 210-3225582, αρ. τηλεμοιοτυπίας (φαξ) 210-3231577, E-mail address: info@jewishmuseum.gr
2. Η χρήση της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση και πλοήγηση, η εγγραφή ως φίλος ή δωρητής στη λίστα για τη λήψη επικοινωνίας ή newsletter για τις δραστηριότητες, τις εκθέσεις, τις ξεναγήσεις και τις λοιπές δράσεις, τις συνδρομές, τις δωρεές, την αγορά εισιτηρίων, το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο ή άλλης μορφής ενημέρωση), η επικοινωνία με το ΕΜΕ, η συμμετοχή σε έρευνες, και οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που μαζί με την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, που είναι επίσης αναρτημένη στην Ιστοσελίδα, αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας θεωρείται ότι τους έχουν διαβάσει προσεκτικά και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα με την πρόσβαση και χρήση της και μόνον. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας οφείλει να επισκέπτεται συχνά τους Όρους Χρήσης καθώς δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωση πέρα από την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα. Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του επισκέπτη και του ΕΜΕ ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης του επισκέπτη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, ο επισκέπτης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή καθώς η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης προϋποθέτει ότι θα είναι ανεπιφύλακτη.
3. Το ΕΜΕ διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:
α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,
β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,
γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και
δ) να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.
Επίσης, το ΕΜΕ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.
4. Το ΕΜΕ παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τις εκθέσεις, τα εκθέματα, τα κειμήλια με κείμενα, φωτογραφίες και μέσω σχετικών βίντεο. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη ενημέρωση των επισκεπτών και μόνο. Το ΕΜΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει σε επισκέπτη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από την Ιστοσελίδα ή αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης παρέχεται στον επισκέπτη μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια του ΕΜΕ. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται στον επισκέπτη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, κειμένων ή φωτογραφιών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος τρίτου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς ή ανάλογους με τη δραστηριότητα του ΕΜΕ σκοπούς. Το ΕΜΕ διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name www.jewishmuseum.gr.
5. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο επισκέπτης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη του ΕΜΕ ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του επισκέπτη ή τρίτου με το ΕΜΕ, ή έγκριση ή υποστήριξη από το ΕΜΕ όταν δεν υφίσταται. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Το ΕΜΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη.
6. Ο Επισκέπτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε σήμα, διακριτικό, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας του ΕΜΕ χωρίς τη γραπτή του συναίνεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει το ΕΜΕ για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.
7. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων, παράνομων ή ανήθικων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Οι Επισκέπτες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.
8. Επιπρόσθετα, ο επισκέπτης απαγορεύεται να καταστρέφει δεδομένα, να προκαλεί δυσαρέσκεια σε άλλους επισκέπτες, να παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθεί να επηρεάσει την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο επισκέπτης απέκτησε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Το ΕΜΕ δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή του στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα του ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.
9. Ο επισκέπτης προβαίνει σε χρήση της Ιστοσελίδας με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη κατόπιν αιτήματός του και βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Η σύνδεσή του επισκέπτη με την Ιστοσελίδα γίνεται με τεχνικά μέσα και δια μέσου παρόχων της επιλογής του.
10. Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες μουσείων ή οργανισμών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, οι οποίες δεν σχετίζονται με το ΕΜΕ και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από το τελευταίο (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, το ΕΜΕ δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις προϊόντων μέσω αυτού. Ομοίως, το ΕΜΕ δεν δύναται να ελέγξει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Όταν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο επισκέπτης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε Συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Το ΕΜΕ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο επισκέπτης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.
11. Η Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων, εικόνων και άλλων υλικών), αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΜΕ και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας και άλλων χωρών. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Επισκέπτης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η Ιστοσελίδα παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για προσωπική χρήση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους επισκέπτες της. Ο Επισκέπτης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των τυχόν λογοτύπων, διακριτικών, σημάτων του ΕΜΕ ή των λογοτύπων ή σημάτων που ανήκουν σε άλλα νομικά πρόσωπα και προβάλλονται νομίμως και μετά από άδεια στην Ιστοσελίδα, άνευ της ειδικής έγγραφης άδειάς του.
12. Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΜΕ, οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά: (α) της χρήσης της Ιστοσελίδας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς παρόμοιους με αυτούς του ΕΜΕ, (β) της διανομής, διάθεσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής ή δημοσίευσης υλικού της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην για προσωπική χρήση, ή (γ) της τροποποίησης, διανομής, μεταβίβασης, εκτέλεσης, αναμετάδοσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, χορήγησης άδειας ή ανάλυσης του κώδικα μηχανής (reverse engineering) σε σχέση είτε με τμήμα είτε με το σύνολο της Ιστοσελίδας.
13. Το ΕΜΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και των εφαρμογών, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και Εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτούς τους Ιστότοπους ή/και Εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, το ΕΜΕ ενημερώνει τους επισκέπτες ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η προβολή των εκθεμάτων, κειμηλίων, κειμένων, φωτογραφιών κλπ. παρέχονται ως έχουν, χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητά τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται.
14. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ίδια μέσα του επισκέπτη. Το ΕΜΕ και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που παρά τα εύλογα μέτρα που λαμβάνει, για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό που παρεμποδίζει την χρήση της Ιστοσελίδας ή/και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, το ΕΜΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην Ιστοσελίδα της για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.
15. Επειδή είναι τεχνικά αδύνατον (ούτε και υφίσταται και νόμιμη υποχρέωση προς τούτο) το ΕΜΕ δεν ελέγχει και δεν δύναται να ελέγχει την τυχόν ανάρτηση περιεχομένου της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη σε ιστοσελίδες τρίτων.
16. Ο Επισκέπτης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει το ΕΜΕ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους και συνεργάτες του από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει αμελλητί το ΕΜΕ ή μέσω της Ιστοσελίδας ή στις τηλεφωνικές γραμμές 210 3225582 & 210 3245260 εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου το ΕΜΕ να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.
17. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το ΕΜΕ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο σύνολο του περιεχομένου και στην ασφάλεια της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Το ΕΜΕ ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, είναι ακριβή και κατάλληλα, ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα, ότι η χρήση του Ιστοσελίδας θα είναι ασφαλής, ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) που καθιστούν την Ιστοσελίδα διαθέσιμη δεν περιέχουν ιούς ή ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα θα είναι πλήρεις, ακριβείς, κατάλληλες και επίκαιρες. Εάν τυχόν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας κατεβάσουν (download) οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου από την Ιστοσελίδα, θα ενεργούν κατά τη δική τους διακριτική ευχέρεια και με δικό τους κίνδυνο και ευθύνη. Αυτοί και μόνον θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί το σύστημα του υπολογιστή τους ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκληθεί από τη μεταφορά δεδομένων (downloading) του περιεχομένου. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα ευθύνονται για το κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών, συντήρησης, επισκευών ή διόρθωσης, που τυχόν χρειαστεί, για την πλήρη αποκατάσταση. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου. Το ΕΜΕ καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημίων, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από επισκέπτη της Ιστοσελίδας για την πρόσβασή του σ’ αυτόν ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του επισκέπτη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτόν, ακόμη και αν το ΕΜΕ ή εκπρόσωποι αυτού έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι τυχόν σύνδεσμοι μ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ιδία ευθύνη. Εάν κάποιος επισκέπτης της Ιστοσελίδας προκαλέσει τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα ή τα συστήματα υποστήριξης/αναμετάδοσης της Ιστοσελίδας σ’ αυτόν ή σ’ άλλους, τότε αυτός θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη, δαπάνη, αποζημίωση και κόστος, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύψουν ή είναι απόρροια αυτής της διακοπής της λειτουργίας ή δυσλειτουργίας της Ιστοσελίδας.


2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο των συμμετεχόντων/επισκεπτών, εν γένει, και αυτών που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε κατάλληλα τις πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου που οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας παρέχουν όταν επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Η παρούσα Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας περιγράφει το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συγκεντρώνουμε μέσω της Ιστοσελίδας, πώς τις χρησιμοποιούμε και με ποιους τις μοιραζόμαστε. Η Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας του ΕΜΕ περιγράφει επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών.

Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε
Η χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας επιτρέπεται σε ενήλικους, αλλά και σε ανήλικους 15 ετών και άνω εφ’ όσον έχουν τη συγκατάθεση του γονέα ή του έχοντος την επιμέλειά τους, οι οποίοι πρέπει να επιβεβαιώσουν και να δηλώσουν υπεύθυνα, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, τις προσωπικές πληροφορίες, που απαιτούνται για την χρήση της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων του ΕΜΕ.

Πληροφορίες που γνωστοποιούμε
Το ΕΜΕ δεν πωλεί ούτε, άλλως, γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώνει από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα για δικούς τους προωθητικούς σκοπούς (marketing). Το ΕΜΕ και οι φορείς παροχής υπηρεσιών προς αυτό μπορεί να γνωστοποιήσουν στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας αν απαιτηθεί από το νόμο.

Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες
Η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το ΕΜΕ. Διατηρούμε κατάλληλα διαχειριστικά, τεχνικά και φυσικά μέσα ασφάλειας σχεδιασμένα για την προστασία από μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση, χρήση, αλλοίωση και καταστροφή των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στο ΕΜΕ κατά την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε ασφαλή επίπεδα υποδοχών καθώς και ψηφιακά πιστοποιημένες κρυπτογραφήσεις και τεχνολογίες για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταβίβασης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας.

3. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή 210-3225582 ή να στείλετε απευθείας μήνυμα στην Ιστοσελίδας.

4. Δικαιοδοσία
Το Ελληνικό δίκαιο διέπει τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τη Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας και κάθε επισκέπτης συναινεί ρητά και ανέκκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, αναφορικά με κάθε ενέργεια που αφορά την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και Δήλωσης Τήρησης Εχεμύθειας.

5. Αγορά και ακύρωση εισιτηρίων, ξεναγήσεων, λοπών δράσεων ΕΜΕ και πληρωμή δωρεών ή συνδρομών μελών

5.1. Αγορά και ακύρωση εισιτηρίων για τις εκθέσεις, τις ξεναγήσεις και τις λοιπές δράσεις του Μουσείου

Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΕ παρέχεται η δυνατότητα αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τις εκάστοτε εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και δράσεις που πραγματοποιεί το Μουσείο, μέσω πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων καρτών VISA, MASTERCARD, MAESTRO. Ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέρχεται στην αντίστοιχη σελίδα περιήγησης και καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται (π.χ. αριθμό και είδος εισιτηρίων, στοιχεία επικοινωνίας), ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αγορά ή κράτηση του εισιτηρίου εισόδου ή του τιμήματος για τη ξενάγηση ή άλλη δράση του ΕΜΕ. Σε όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με τη χρήση καρτών, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (κάρτα/αριθμός λογαριασμού) διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Stripe.
Η συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Stripe εγγυάται την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών σας καθώς η ιστοσελίδα που εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας παρέχεται από τον ίδιο για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Σημειώνεται ότι το ΕΜΕ δεν έχει καμία πρόσβαση ή γνώση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού ή του αριθμού της κάρτας του χρήστη.

Επιβεβαίωση Αγοράς

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της αγοράς μέσω της ιστοσελίδας μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με το «Μουσείο», προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Το «Μουσείο» δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της αγοράς σας και της πληρωμής σας.

Πολιτική παράδοσης εισιτηρίων, επιστροφών και ακυρώσεων
Η αποστολή των εισιτηρίων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία έχετε δηλώσει κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς.
Κατά την άφιξή σας στο «Μουσείο» θα πρέπει να έχετε μαζί σας είτε εκτυπωμένο είτε μέσω της κινητής σας συσκευής το εισιτήριο που λάβατε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας, προκειμένου να το επιδείξετε στον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης που θα επιβεβαιώνουν την κατάταξή σας σε κατηγορία που δικαιούται μειωμένο ή μηδενικό εισιτήριο.

Πριν την αγορά των εισιτηρίων σας βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ημέρα/ώρα/δρώμενο για την επίσκεψή σας καθώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας είναι δυνατή μόνον υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Ειδικότερα:
i)Yπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου επίσκεψης στη Μόνιμη και Περιοδική έκθεση του «Μουσείου» και επιστροφής χρημάτων έως τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία επίσκεψης.
ii)Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου συμμετοχής σε ξενάγηση και σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και επιστροφής χρημάτων έως επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία επίσκεψης.
Για τη δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας, η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη και μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα.

Το ΕΜΕ δεν ευθύνεται σε επιστροφή της αξίας των εισιτηρίων εφ’ όσον δεν ζητηθεί η ακύρωσή τους έως την ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω πριν την ημερομηνία της επίσκεψης οπότε και θα επιστραφεί το εν λόγω ποσό με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο επισκέπτης/χρήστης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης.

Ασφάλεια Συναλλαγών
Σε όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με τη χρήση καρτών, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (κάρτα/αριθμός λογαριασμού) διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Stripe.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «Μουσείου» διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Το «Μουσείο» διατηρεί μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τις δράσεις του και για την αποστολή των εισιτηρίων/αποδείξεων είσπραξης έκδοσης εισιτηρίων.

Αποδοχή όρων χρήσης κατά την συναλλαγή
Ο Επισκέπτης δηλώνει ότι με την αγορά του/των εισιτηρίου/ων αποδέχεται τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην πολιτική επιστροφών/ακυρώσεων του ΕΜΕ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, το «Μουσείο» τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά και μόνον όπου αυτό απαιτείται. Το «Μουσείο» διατηρεί μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τις δράσεις του και για την αποστολή των εισιτηρίων.
Με τη χρήση της υπηρεσίας αποδέχεστε ρητά την τήρηση και λειτουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον παραπάνω σκοπό και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτόν. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://www.jewishmuseum.gr/oroi-chrisis .

5.2. Πληρωμή δωρεών ή συνδρομών μελών

Μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΕ παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα πληρωμής δωρεών, εγγραφών ή συνδρομών φίλων μέσω πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμέων καρτών VISA, MASTERCARD, MAESTRO.
Ο Επισκέπτης, αφού εισέλθει στην αντίστοιχη σελίδα περιήγησης, δηλαδή σε αυτή των δωρεών ή των συνδρομών και συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται (π.χ. ποσό δωρεάς ή έτος συνδρομής), τότε για να προχωρήσει η πληρωμή θα εισέλθει στο περιβάλλον της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS SA για να προχωρήσει στην πληρωμή, όπου θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Τράπεζας, τους οποίους θα πρέπει να αποδέχεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η συνεργασία με την EUROBANK ERGASIAS SA Τράπεζα εγγυάται την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών σας καθώς η ιστοσελίδα που εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας παρέχεται από την Τράπεζα, η οποία διεκπεραιώνει τις πληρωμές μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της. Σημειώνεται ότι το ΕΜΕ δεν έχει καμία πρόσβαση ή γνώση του αριθμού του τραπεζικού λογαριαμού ή του αριθμού της κάρτας του χρήστη.
Το ΕΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από την ιστοσελίδα του.
Το ΕΜΕ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Σε καμία περίπτωση το ΕΜΕ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος που προέβη σε δωρεά ή πληρωμή συνδρομής, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. Τελικές διατάξεις
Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (το ΕΜΕ και τους επισκέπτες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον επισκέπτη και το ΕΜΕ. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, ο επισκέπτης συμφωνεί ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.
Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.